• O nás
 • Kontakt
 • Reference
 • Certifikáty
 • Ceny
 • Překlady
 • Tlumočení
 • Jazykové kurzy
 • Odkazy
 • Všeobecné obchodní podmínky

Vítejte

na internetových stránkách překladatelské kanceláře Gentoo Translations. Specializujeme se na češtinu, němčinu a angličtinu a v oblasti odborných překladů a tlumočení pro vás pracujeme již více než 10 let. Svým klientům poskytujeme kompletní servis, který zahrnuje poradenství, vysoce kvalitní překlady, korektury, grafické úpravy a zpracování textů v elektronické i tištěné podobě.

Rádi vás podpoříme v následujících oblastech:

 • IT (manuály pro zavádění systému SAP, internetové stránky, lokalizace software, reklamní texty a PR)

 • strojírenství, zejména automobilový průmysl (návody, programy)

 • elektrotechnika (katalogy, návody)

 • právo (smlouvy, rozsudky, zdůvodnění) i se soudním ověřením

 • ekonomika a finančnictví

 • stavebnictví a architektura

 • beletrie, publicistika a public relations

 • biologie, geografie, historie, film, kultura, cestování

 • tlumočení během obchodního jednání, auditu, na výstavě či veletrhu

 

Výhody spolupráce s Gentoo Translations:

 • individuální přístup k zákazníkovi

 • profesionalita a záruka kvalitního zpracování

 • znalost specifické terminologie v mnoha oblastech

 • flexibilita a vysoké pracovní nasazení

 • krátká doba dodání

 • množstevní slevy a sleva pro stálé zákazníky

Adresa:

Gentoo Translations
Mgr. Blanka Horáková
Tisová 161
CZ 362 21 Nejdek

Telefon: +420 774 437 626 (774-GERMAN)
E-mail: horakova.preklady@centrum.cz

: 694 50 862

GPS: Loc: 50°20'29.684"N, 12°43'38.351"E

Poznámka: Kliknutím na obrázek mapy se zobrazí detail.

Od roku 1998 jsme na překladatelských a výukových projektech spolupracovali s celou řadou obchodních partnerů. Těší nás, že využíváte našich služeb. Pro reference si dovolujeme zmínit například následující zákazníky:

 • Cvinger bus s.r.o.

 • K2 atmitec s.r.o. Karlovy Vary

 • Kovovýroba DZ

 • Město Nejdek

 • Městská knihovna Karlovy Vary

 • MTM Motoren-Technik-Mayer

 • Občanské sdružení JON

 • Obec Nové Hamry

 • Outdoor Team Westerzgebirge e.V.

 • Phoenix Contact, s.r.o.

 • RNDr. Jan Křivanec

 • Rodinné centrum Zvoneček, o.s.

 • TV Augusta

 • WITTE Automotive, s.r.o.

 • Státní zkouška učitelství 2.stupeň ZŠ, český jazyk - německý jazyk, č. P-7516/97-DS, ZČU Plzeň, 28.5.1997
 • Státní jazyková zkouška z anglického jazyka, č. 95/1999, Státní jazyková škola Karlovy Vary, 15.6.1999
 • Státní jazyková zkouška speciální tlumočnická z německého jazyka, č. AC 0007672, Státní jazyková škola Praha, 10.6.2009
 • Jmenování soudním tlumočníkem pro jazyk německý dekretem Krajského soudu v Plzni ze dne 3.11.2009, pod zn. Spr 2039/2009

Na vyžádání rádi doložíme další osvědčení a certifikáty týkající se účasti na seminářích a projektech dalšího vzdělávání pro tlumočníky a učitele německého jazyka.

Pro výpočet ceny překladu používáme tzv. normostranu (NS), která obsahuje 1800 znaků bez mezer. Cena se pak snadno vypočte pomocí kancelářského programu z hotového překladu. Po domluvě lze účtovat i cenu za slovo, popř. za řádek.

Překlady (základní sazby):
NJ - ČJ 300,- Kč/ NS
AJ - ČJ 300,- Kč/ NS

ČJ - NJ 300,- Kč/ NS
ČJ - AJ 300,- Kč/ NS

Překlad se soudním ověřením:         
ČJ -  NJ 500,- Kč/ strana dokumentu
NJ -  ČJ 500,- Kč/ strana dokumentu

Korektury:
korektura cizího textu bez soudního ověření 120,- Kč / NS
korektura cizího textu se soudním ověřením 200,- Kč / NS

Příplatek za expresní zpracování překladu:
expres do 12 hodin +75 % z ceny do rozsahu max. 2 NS
spěšně do 24 hodin +50 %z ceny do rozsahu max. 2 NS         

Grafická úprava textu:
Za náročnější úpravy textu (přepis do elektronické podoby, složité tabulky apod.) 200,- Kč / 1 hod.

Tlumočení (základní sazby):

Typ tlumočení                        max. 4 hodiny                                    max. 8 hodin
Konsekutivní                          2000,- Kč                                          4000,- Kč
Simultánní                             4000,- Kč                                          8000,- Kč
Soudní                                   600,- Kč/ hod.                                    600,- Kč/ hod.

Slevy:
V případě, že zadáváte rozsáhlejší zakázku nebo jste naším stálým zákazníkem, poskytneme vám následující zvýhodnění:

 • zakázka nad 25 NS – sleva 5%
 • zakázka nad 50 NS – sleva 10%
 • stálý zákazník – sleva 10%

Nejsme plátci DPH. Ceny uvedené v tomto ceníku jsou konečné a platí od 1. ledna 2010.

Využijte našich zkušeností s převodem německých a anglických textů z oblasti techniky i humanitních věd:

 • IT (manuály pro zavádění systému SAP, internetové stránky, lokalizace software, reklamní texty a PR)

 • strojírenství, zejména automobilový průmysl (návody, programy)

 • elektrotechnika (katalogy, návody)

 • právo (smlouvy, rozsudky, zdůvodnění) i se soudním ověřením

 • ekonomika a finančnictví

 • stavebnictví a architektura

 • beletrie, publicistika a public relations

 • biologie, geografie, historie, film, kultura, cestování

 

Do němčiny a z němčiny překládáme rovněž dokumenty se soudní doložkou:
 • obchodní a právnické texty (smlouvy, výpisy z rejstříku, plná moc, výroční zpráva, soudní rozhodnutí, atd.)

 • potvrzení pro úřady (vysvědčení, diplom, potvrzení, rodný list)

Logo KST ČR

Nabízíme konsekutivní a simultánní  tlumočení při konferencích, obchodních jednáních, seminářích, na veletrzích a jiných akcích v České republice i v zahraničí. Naprostou samozřejmostí je pro nás diskrétnost a zachování mlčenlivosti o skutečnostech, které jsou předmětem tlumočení.

Poskytujeme také tlumočení do/ z němčiny se soudním ověřením, například během notářského či soudního projednávání, svatebního obřadu, apod.

Nabízíme efektivní jazykové kurzy všech úrovní (A1-C2) v přátelském a motivujícím prostředí.

Vycházíme ze Společného evropského referenčního rámce a při výuce využíváme moderní metody a učebnice, internet, hudbu, hry a jazykovou animaci. Každý kurz přizpůsobíme potřebám studentů a úrovni jejich znalostí.

Naše jazykové kurzy vás připraví na maturitní a státní zkoušky a mezinárodně uznávané certifikáty.

Gentoo Language School – cizí jazyky s úsměvem.

Všeobecné obchodní podmínky

dle § 273 odst. 1 a 2 zákona č. 513/1991 Obchodního zákoníku

 

I. Vznik smluvního vztahu

 1. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zajištění překladu nebo tlumočení mezi objednavatelem a poskytovatelem, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.

 2. Smlouva mezi objednatelem a poskytovatelem vzniká na základě písemné objednávky ze strany objednavatele a jejím písemným potvrzením ze strany poskytovatele. Písemnou formou se rozumí také objednávka prostřednictvím dálkové komunikace - elektronickou poštou, popř. faxem.

 3. Smlouva mezi objednavatelem a poskytovatelem vzniká na základě písemného souhlasu se všemi podstatnými částmi smlouvy, tj. jejím předmětem, rozsahem, obsahem a způsobem provedení, cenou, či stanovením výpočtu ceny, dodacími lhůtami a záručními podmínkami.

 4. Sjednané podmínky smluvního vztahu lze měnit pouze písemným ujednáním obou smluvních stran.

 

II. Předmět plnění - překladatelské služby

 1. Poskytovatel se uzavřením smlouvy zavazuje vyhotovit překlad dle podmínek dohodnutých ve smlouvě.

 2. Pokud je ve smlouvě dohodnuto odeslání překladu elektronickou poštou nebo prostřednictvím pošty, či kurýrní službou, považuje se za splnění lhůty odeslání překladu na adresu uvedenou objednavatelem ve smlouvě.

 3. Pokud do 24 hodin od uplynutí smluvené lhůty neurguje objednavatel dodání překladu, má se za to, že lhůta pro předmět plnění byla dodržena řádně a včas.

 4. V případě, že objednavatel odmítne bez závažného, písemně uznaného objektivního důvodu zakázku převzít, má se za to, že zakázka byla splněna a poskytovateli vzniká nárok na zaplacení sjednané ceny.

 5. Obsahuje-li text, který je předmětem objednávky, odborné a jinak zvláštní výrazy, zkratky apod., je objednavatel povinen předat poskytovateli seznam používané terminologie v příslušném jazyce nebo poskytnout poskytovateli jiné pomocné materiály či do objednávky uvést odpovědnou osobu, která bude konzultací odborné terminologie pověřena. Pokud tak neučiní, na pozdější reklamace týkající se této terminologie nebude brán zřetel.

 6. Objednavatel je povinen písemně upozornit na možné použití překládaného textu k tisku, či zveřejnění jinou formou.

 7. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského práva.

 8. Poskytovatel se zavazuje uchovat v tajnosti všechna jednání spojená s předmětem plnění, a dále se zavazuje, že bude považovat všechny materiály, které mu objednavatel předloží, za přísně důvěrné.


III. Předmět plnění - tlumočnické služby

 1. Poskytovatel se uzavřením smlouvy zavazuje zajistit tlumočení v rozsahu a na základě podmínek uvedených ve smlouvě.

 2. Objednavatel je povinen sdělit poskytovateli účel, ke kterému bude tlumočení provedeno. Objednavatel je povinen sdělit poskytovateli účel, ke kterému bude tlumočení použito a to, že bude zaznamenáno a jakým způsobem. Pokud poskytovateli nebude tento účel sdělen, nebude brán zřetel na pozdější reklamace z důvodů s ním souvisejících. Objednavatel zašle zhotoviteli nejpozději 3 dny před plněním tlumočení podkladové materiály (např. program, protokol z předešlého jednání, referáty či písemné texty). Pokud tak neučiní, na pozdější reklamace týkající se terminologie nebude brán zřetel.

 3. Objednavatel je povinen zajistit odpovídající podmínky včetně technického zabezpečení, pokud toto neobjednává u poskytovatele.

 4. Objednavatel je povinen zajistit přepravu tlumočníka ze sjednaného místa do místa tlumočení, v případě sjednání vlastní dopravy je objednavatel povinen uhradit cestovní náklady tlumočníka v plné výši.

 5. Objednavatel je povinen zajistit ubytování tlumočníka v jednolůžkovém pokoji s příslušenstvím včetně stravování po celou dobu plnění.

 6. Objednavatel je povinen zajistit tlumočníkovi při tlumočení přestávku v délce 30 minut po každých 4 hodinách tlumočení.

 7. Tlumočnickým dnem se rozumí 8 hodin včetně přestávek.

 8. Objednavatel není oprávněn požadovat od tlumočníka jinou činnost nad rámec objednávky (např. písemný překlad, zápis z jednání, průvodcovské a organizační služby).

 9. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského práva.

 10. Poskytovatel se zavazuje uchovat v tajnosti všechna jednání spojená s tlumočením a dále se zavazuje, že bude považovat všechny materiály, které mu objednavatel předloží, za přísně důvěrné.

 

IV. Reklamace

 1. Zhotovená zakázka má vady, pokud nebyla vyhotovena dle podmínek dohodnutých ve smlouvě.

 2. Objednavatel je povinen uplatnit reklamaci u poskytovatele písemně, uvést její důvod, charakter a četnost vad.

 3. Pokud poskytovatel vady uzná, zajistí na vlastní náklady (v případě překladu) opravu, či korekturu, popřípadě na základě dohody s objednavatelem poskytne přiměřenou slevu z ceny překladu či tlumočení.

 4. Výše slevy se řídí především dohodou stran. Pokud se strany na její výši nedohodnou, bude se vypořádání reklamace řídit odborným posudkem nezávislého arbitra ze seznamu soudních tlumočníků a překladatelů vedeného příslušným soudem, zvoleného dohodou smluvních stran.

 5. Reklamaci je objednavatel oprávněn uplatnit u poskytovatele ve lhůtě 30 dnů ode dne převzetí zakázky. K později oznámeným vadám se nepřihlíží.

 6. Poskytovatel odpovídá za vady zakázky maximálně do výše její ceny.

 

V. Cenové podmínky

 1. Podkladem pro cenovou kalkulaci zakázky je platný ceník, který je nedílnou součástí těchto podmínek.

 2. Na základě požadavku objednavatele je možné určit pouze předběžnou kalkulaci zakázky. Konečná cena zakázky je pak vypočtena z výsledného textu zhotoveného překladu.

 3. Veškeré slevy musí být předem písemně dohodnuty.

 

VI. Platební podmínky

 1. Cena zakázky je splatná na základě daňového dokladu, vystaveného bezodkladně po vyhotovení zakázky.

 2. V případě rozsáhlé zakázky, prvotní objednávky, či z jiných podstatných důvodů je poskytovatel oprávněn vystavit zálohovou fakturu, splatnou v termínu uvedeném na faktuře.

 3. V případě prodlení platby je objednavatel povinen uhradit poskytovateli 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

 

VII. Odstoupení od smlouvy a náhrada škody

 1. Kterákoliv ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy, pokud se po uzavření smluvního vztahu vyskytly na její straně neodstranitelné překážky, které brání splnění závazku.

 2. Odstoupení od smlouvy je nutné neprodleně oznámit písemnou formou.

 3. Pokud od smlouvy odstupuje objednatel, je povinen uhradit poskytovateli stornovací poplatky v následující výši:

 4. a, Překladatelské služby: storno poplatek v ceně již vyhotovené části zakázky

  b, Tlumočení: Pokud objednavatel odstoupí od smlouvy nejpozději 7 dnů před zahájením akce, činí poplatek 20% dohodnuté ceny, tři dny před začátkem akce nebo v době kratší činí poplatek 50% z dohodnuté ceny. Pokud dojde ke zrušení v den konání akce, je objednavatel povinen uhradit cenu v plné výši.

 5. Poskytovatel neodpovídá objednavateli za škodu, která mu vznikne z nerealizování uzavřené smlouvy, pokud se tak stane z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým poskytovatel nemohl zabránit.

 6. bjednavatel je povinen písemně oznámit poskytovateli použití překládaného textu k tisku, či zveřejnění jinou formou. Pokud tak neučiní, nemá objednavatel nárok na náhradu škody z důvodu chyb v přeloženém textu.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanovení zákona č. 513/1991 Sb.

 2. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy a jejím podpisem jsou pro smluvní strany závazné.

 3. Ve smyslu § 273 zákona č. 513/1991 Sb. jsou tyto obchodní podmínky považovány za všeobecné obchodní podmínky firmy Gentoo Translations, Mgr. Blanka Horáková, Překlady a výuka cizích jazyků.